(1)
Wang, S.; Yu, M.; Guo, X.; Wang, Z.; Klinger, T.; Zhang, W.; Chang, S.; Tesauro, G.; Zhou, B.; Jiang, J. R<sup>3</Sup>: Reinforced Ranker-Reader for Open-Domain Question Answering. AAAI 2018, 32.