(1)
Wang, L.; Tu, Z.; Shi, S.; Zhang, T.; Graham, Y.; Liu, Q. Translating Pro-Drop Languages With Reconstruction Models. AAAI 2018, 32.