(1)
Guan, M.; Jiang, H. Nonparametric Stochastic Contextual Bandits. AAAI 2018, 32.