(1)
Zhao, X.; Zong, B.; Guan, Z.; Zhang, K.; Zhao, W. Substructure Assembling Network for Graph Classification. AAAI 2018, 32.