(1)
Zheng, F.; Huang, H. Direct Hashing Without Pseudo-Labels. AAAI 2018, 32.