(1)
Hu, Q.; Wang, P.; Cheng, J. From Hashing to CNNs: Training Binary Weight Networks via Hashing. AAAI 2018, 32.