(1)
Zhang, X.; Zhu, X.; Wright, S. Training Set Debugging Using Trusted Items. AAAI 2018, 32.