(1)
Zhong, Y.; Liu, S.; Wang, X.; Xiao, J.; Song, Y. Tracking Idea Flows Between Social Groups. AAAI 2016, 30.