[1]
Maoying, Q., Jun, Y., Tongliang, L., Xinchao, W. and Dacheng, T. 2020. Diversified Bayesian Nonnegative Matrix Factorization. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 34, 04 (Apr. 2020), 5420-5427. DOI:https://doi.org/10.1609/aaai.v34i04.5991.