Kitano, Hiroaki, Minoru Asada, Yasuo Kuniyoshi, Itsuki Noda, Eiichi Osawa, and Hitoshi Matsubara. 1997. “RoboCup: A Challenge Problem for AI”. AI Magazine 18 (1):73. https://doi.org/10.1609/aimag.v18i1.1276.